DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Kurzy -> Současné dějiny

Soudobé československé a české dějiny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: Akademie Literárních novin, IČ 02513251, Korunní 104, 101 00 Praha 10, Č.j.: MSMT- 1754/2016-1-7 ze dne 8.1.2016 o udělení akreditace na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo takto:

Uděluje akreditaci instituci: Akademie Literárních novin, IČ: 02513251 sídlem: Korunní 104, 101 00 Praha 10 k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování kurzu České soudobé dějiny.

*****

Lektory kurzu jsou ředitel a zástupce ředitele Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky Oldřich Tůma a Jiří Kocian.

Kurz se zabývá českými soudobými dějinami od roku 1945 do období pádu komunistického režimu v roce 1989 a návratu k demokracii, a to v kontextu mezinárodních souvislostí včetně studené války. Výklad se zaměří na okruh vybraných základních otázek: na osvětlení předpokladů a podmínek pro zahájení poválečných systémových změn a pro nástup komunistické moci v Československu; na formy, pomocí kterých komunistický režim ovládal, řídil a kontroloval společnost; na pochopení postojů sociálních opor komunistického režimu a dalších skupin obyvatelstva ke komunistické moci včetně specifiky existence a aktivit českého a slovenského politického a kulturního exilu. Výklad připomene období liberalizace ve společnosti v 60. letech, které vyvrcholilo nadějně Pražským jarem, aby vzápětí bylo ukončeno sovětskou srpnovou okupací 1968. Zaměří se též na dvě normalizační desetiletí a zrod nové protirežimní opozice. Připomene období pádu komunismu a cestu k rozpadu společného státu Čechů a Slováků. Též se zaměří na proměny české společnosti, státních institucí a politického systému po roce 1989 včetně vstupu ČR do NATO a EU.

 Tematické okruhy

  1. Systémové změny v Československu po roce 1945

 2. Národní fronta a politické strany 1945-1948

 3. Únor 1948 a upevňování komunistického režimu

 4. Perzekuce a represe v 50. letech

 5. Formy protirežimního odporu a politický a kulturní exil

 6. Pražské jaro 1968

 7. Srpnová intervence  

 8. Normalizační režim a obnovení pořádku

 9. Protirežimní opozice nového typu

 9. Češi a Slováci v období komunismu

10. Kolaps komunismu v roce 1989

11. Rozpad Československa

12. Vývoj a proměny české společnosti po roce 1989

13. ´Vyrovnání´ s komunistickou (a jinou) minulostí

14. Vstup České republiky do evropských a mezinárodních strukturVybraná literatura

 Balík Stanislav – Hloušek Vít – Holzer Jan – Šedo Jakub, Politický systém českých zemí 1848-1989, Brno 2003.

Cuhra, J., Ellinger, J., Gjuričová, A., Smetana, V., České země v evropských dějinách. Díl čtvrtý od roku 1918. Praha - Litomyšl, Paseka 2006.

Dějiny zemí Koruny české I.+ II. (Kolektiv autorů). Praha – Litomyšl, Paseka 2007.

Durman, Karel, Popely ještě žhavé … I. : Světová válka a nukleární mír 1938-1964, Praha 2004.

Frommer Benjamin, Národní očista. Retribuce v poválečném Československu, Praha 2010.

Hoppe Jiří, Opozice ´68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara. Praha: Prostor 2009.

Junek Marek a kol., Svobodně ! Rádio Svobodná Evropa 1951-2011, Praha 2011.

Kalinová Lenka, Společenské proměny v čase socialistického experimentu: K sociálním dějinám v letech 1945-1969, Academia Praha 2007, s. 113-352.

Kalinová Lenka, Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969-1993, Academia, Praha 2012.

Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989. Adéla Gjuričová, Michal Kopeček (editoři). Paseka Praha - Litomyšl 2008.

Kaplan Karel, Pět kapitol o únoru, Brno 1997.

Kaplan Karel, Stát a církev v Československu v letech 1948-1953. Praha-Brno: ÚSD - Doplněk 1993.

Kaplan Karel - Paleček Pavel, Komunistický režim a politické procesy v Československu, Brno 2008.

Komunismus v České republice. Vývojové, systémové a ideové aspekty působení KSČM a dalších komunistických organizací v české politice. Petr Fiala, Jan Holzer, Miroslav Mareš, Pavel Pšeja. Masarykova Universita v Brně Mezinárodní politologický ústav, Brno 1999.

Kuklík, Jan: Mýty a realita tzv. Benešových dekretů, Linde, Praha 2002.

Marek Pavel a kol.: Přehled politického stranictví na území Československa v letech 1861-1998. Olomouc 2000.

Mayer Francoise: Češi a jejich komunismus. Paměť a politická identita. Praha 2009.

Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Editor Petr Blažek. Ústav českých dějin FF UK – Dokořán, Praha 2005.

Otáhal Milan, Opoziční proudy v české společnosti 1969-1989, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2011.

Pánek J., Tůma O. a kolektiv, Dějiny českých zemí. Nakladatelství Karolinum,Praha 2008

Pauer Jan, Praha 1968. Vpád Varšavské smlouvy. Pozadí, plánování, provedení. Argo, Praha 2004.

Pernes Jiří, Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2008.

Pithart Petr, Osmašedesátý. Rozmluvy, Praha 1990.

Průcha Václav a kol., Hospodářské a sociální dějiny Československa v letech 1918-1992. 2. díl období 1945-1992. Brno, Doplněk 2009.

Rákosník Jakub, Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945-1960. Praha 2010.

Rozděleni minulostí. Vytváření politických identit v České republice po roce 1989. Adéla Gjuričová, Michal Kopeček, Petr Roubal, Jiří Suk, Tomáš Zahradníček. Vydala Knihovna Václava Havla o.p.s., Praha 2011.

Rupnik, J., Dějiny Komunistické strany Československa : Od počátků do převzetí moci. Praha, Academia 2002.

Rychlík Jan, Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914-1992. Ústav pro studium totalitních režimů, Vyšehrad, Praha 2012.

Staněk Tomáš, Odsun Němců z Československa 1945-1947, Praha 1991.

Suk, Jiří: Labyrintem revoluce: Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize. Od listopadu 1989 do června 1990. Praha, Prostor 2003.

Tigrid  Pavel: Politická emigrace v atomovém věku. Praha 1990.

Trapl Miloš: Exil po únoru 1948. Olomouc 1996.

Vančura Jiří, Naděje a zklamání – Pražské jaro 1968, Praha 1990.

Veber Václav, Osudové únorové dny, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008.

Vilímek Tomáš, Solidarita napříč hranicemi. Opozice v ČSSR a NDR po roce 1968.

Vyšehrad, Praha 2010.

Večerník, Jiří – Matějů, Petr, Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998, Praha 1998.

Vodička Karel - Cabada Ladislav: Politický systém České republiky: Historie a současnost. Praha 2003.

Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M., Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha, Libri 2000.

Zeman Zbyněk, Edvard Beneš. Politický životopis, Mladá fronta a.s., Praha 2009.

Ohlasy:

Zúčastnil jsem se kurzu České soudobé dějiny v době 02 – 03/2016. Skvělý nápad, skvělá záležitost. Sám sobě děkuji, že jsem do toho šel.

Jiří Skrbek, Šumperk 
Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.