DRŽITELKA AKREDITACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR K PROVÁDĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Všeobecné obchodní podmínky pro veřejné kurzy Akademie Literárních novin, spol. s r. o.

1. Základní ustanovení
 
Akademie Literárních novin, spol. s r. o., se sídlem U Průhonu 12, 107 00 Praha 7, IČ: 02513251 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 220304 C (dále jen ALN) poskytuje služby spojené s dalším vzděláváním. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi ALN a studentem vzdělávacího kurzu (dále jen „student“)

2. Smluvní vztah 
Smluvní vztah mezi studentem a ALN vzniká na základě přihlášky zaslané e-mailem na adresu  jpavlova@litmedia.cz nebo akademie@literarky.cz.

3. Předmět plnění 
Předmětem plnění je výuka v oblasti dalšího vzdělávání specifikovaná na webu Akademie Literárních novin (dále jen výuka) v počtu výukových jednotek, které jsou uvedeny u každého kurzu. Výuka v kurzech probíhá ve skupinách dle možností epidemiologické situace. Předmětem plnění není dodávka učebních materiálů pro výuku. 

4. Rezervace kurzu, cena, platba 
Po vyplnění přihlášky a jejího zaslání emailem na adresu  ALN uvedenou v čl. 2, bude studentovi vystavena faktura na úhradu kurzovného se splatností 10 dní. Požaduje-li student jinou dobu splatnosti, musí ji uvést na přihlášce. Student je povinen uhradit celou cenu za předmět plnění (dále jen kurzovné) nejpozději do data splatnosti faktury. V případě, že kurzovné nebude uhrazeno v době splatnosti faktury, může být účast v kurzu nabídnuta jiným zájemcům a studentovi nevzniká nárok účastnit se kurzu. Kurzovné je možné uhradit převodem příslušné finanční částky na bankovní účet ALN 2109828783/2700.  Hotovostní platba je možná jen po předchozí domluvě. 

5. Storno podmínky
Uhrazené kurzovné se nevrací, kurz, za který bylo uhrazeno kurzovné však může absolvovat náhradník určený původním zájemcem.

6. Zrušení kurzu
     ALN může kurz (jeho část či celý) zrušit z těchto důvodů:

  • malý počet přihlášených účastníků,
  • zásah vyšší moci (jako např. výpadek proudu, částečná nebo generální stávka, přírodní katastrofa apod.),
  • nepřítomnosti lektora (nemoc nebo vážné osobní důvody)
  • epidemiologická situace

ALN je povinna nabídnout dotčenému účastníkovi kurzu jeho absolvování v náhradním termínu. Není-li možno tuto nabídku předložit, má účastník právo požadovat vrácení adekvátní části uhrazeného kurzovného převodem na účet, ze kterého bylo kurzovné poukázáno.

7. Certifikát o absolvování kurzu
Student má po skončení kurzu právo na certifikát o absolvování v případě, že se zúčastnil všech jeho částí.
8. Výukové materiály 
Student bere na vědomí, že jakékoli doplňující studijní materiály poskytnuté ze strany ALN jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Student se výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoli jednání, kterým by bez předcházejícího souhlasu ALN zasahoval do práv duševního vlastnictví, a to především vytvářením kopií těchto materiálů.

9. Odstoupení od smlouvy 
ALN si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy (zrušení kurzu) v případě, že se nenaplní minimální kapacita daného kurzu. ALN má rovněž právo odstoupit od smlouvy se studentem, který by narušoval průběh kurzu či ohrožoval majetek nebo zdraví ostatních v kurzu nebo zdraví či majetek vyučujícího apod.


10. Změny obchodních podmínek 
Případné změny těchto obchodních podmínek, které budou zveřejněny na webových stránkách ALN, se vztahují pouze na kurzy objednané po zveřejnění změn. 

11. Ochrana osobních údajů
Student svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami vyjadřuje rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to jména, příjmení, data narození, adresa bydliště, telefonní číslo a email (dále jen „údaje“) ALN v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (Zákon č. 101/2000 Sb.). ALN má právo využívat těchto údajů za účelem kontaktování studentů a k marketingovým účelům na dobu neurčitou, resp. do odvolání. ALN se zavazuje k tomu, že údaje neposkytne třetím osobám. Student je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. 
Zpracování údajů je prováděno ALN, přičemž údaje mohou pro ALN zpracovávat i dodavatelé IT služeb. Dle GDPR máte právo: vzít souhlas se zpracováním kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. května 2022
Akademie Literárních novin je členem Evropské asociace programů tvůrčího psaní.

Akademie Literárních novin, spol. s r.o. - idatabaze.czSemináře, školení - idatabaze.cz
sphere


Copyright © 2017 Akademie Literárních novin. Všechna práva vyhrazena.